لیوراد

اتصال پیچی

اتصالات پیچی در لوله‌های طول نامحدود مورد استفاده قرار می‌گیرند. این محصولات برای اتصال دو لوله به هم طراحی شده‌اند. تفاوت این دو محصول همان‌طور که در تصاویر و نقشه‌ها مشخص است مکانیزم قفل‌شدن و هم‌سطحی با لوله‌هاست.

یکی از این اتصالات پیچ و مهره در خود فلنچ تعبیه شده و با بستن پیچ و مهره تا انتها با استفاده از محل‌های نشیمن و پله‌ها، هم‌محوری دو لوله ایجاد می‌شود؛ محصول از دو قسمت نر و ماده تشکیل شده است. در این اتصال قطر بیرونی فلنچ با لوله همباد است و هیچ زائده‌ای ندارد.

در نمونه دیگر، محصول از سه قسمت تشکیل شده است؛ دو قسمت از فلنچ که برای ایجاد هم‌محوری است روی هم و یک مهره که قسمت سوم است روی آن‌ها قرار می‌گیرد و مکانیزم قفل‌شدن را ایجاد می‌کند. این اتصال با لوله‌ها همباد نیست و از لوله بیرون زدگی دارند.

برای سهولت در استفاده می‌توانید از نقشه و جدول مشخصات زیر استفاده نمائید.

اتصال پیچی هم سطح

 

A

B

C

اتصال پیچی هم سطح

قطر داخلی لوله

قطر خارجی لوله

رزوه بر اساس سایز

اتصال پیچی غیر هم سطح

 

A

B

C

اتصال پیچی غیر هم سطح

قطر داخلی لوله

قطر خارجی لوله

قطر خارجی لوله + ۷ میلیمتر

اتصال پیچی غیر هم سطح