لیوراد

ربات های فلزی

این رباتها شامل رباتهای موازی مانند ربات کابلی، بازو های رباتیک و سایر رباتها هستند. در صورت داشتن طراحی محصول از سوی مشتری، کلیه امور مشاوره در مورد بهینه سازی، آماده سازی فایل ها برای ساخت، تلرانس گذاری و غیره توسط لیوراد انجام می‌گیرد.

تولید این محصولات با استفاده از ماشین آلات CNC انجام می‌گیرد. دقت ابعادی کلیه قطعات کمتر از یک دهم میلیمتر است. مونتاژ این قطعات نیز مطابق نقشه های مربوطه انجام می‌گیرد.

بازوهای رباتیک

بازو های رباتیک لیوراد شامل دو بخش اصلی هستند. بخش پروفیل فیبر کربن و بخش فلنچ ها و اینزرت های فلزی. پروفیل و یا مقطع انتقال قدرت فیبر کربنی با توجه به طراحی ربات تولید میگردد. در این بخش میتوان از پروفیل های آماده مانند لوله، قوطی و … استفاده کرد و یا مانند بازو های رباتیک جوشکار در خطوط تولید، شکل منحصر به فردی داشته باشد که برای ساخت آن نیاز به تهیه قالب است.

ضخامت، زاویه الیاف و سایر فاکتور های تاثیر گذار از طریق خروجی تحلیل تنش که توسط مشتری یا تیم طراحی لیوراد اتجام می شود طراحی می‌گردد.

نکته مهم دیگر کار گذاری فلنچ ها و اینزرت های فلزی داخل پروفیل فیبر کربن است که به گونه ای انجام می‌گیرد که اتصال و پیوند آن به بخش کامپوزیتی به صورت کامل و دقیق انجام گیرد.