لیوراد

پروفیل با سطح مقطع دلخواه​

طراحی‌های مختلف و الزامات آن نیاز به پروفیل با شکل مقطع دلخواه را ایجاد می‌کند. شکل مقطع پروفیل به نوع تولید آن بستگی دارد. می‌توان کلیه مقاطع را هم با پارچه و هم به روش فیلامنت وایندینگ تولید کرد. نکته مهم دیگر محدودیت ابعادی بر اساس شکل مقطع می‌باشد. به این معنی که برخی اشکال در هر ابعادی قابل تولید نیست و بنا بر شکل مقطع برای کوچک‌ترین سایز محدودیت‌هایی وجود دارد.

شکل مقطع می‌تواند جزو اشکال شناخته‌شده مانند بیضی، مربع، مستطیل، مثلث و یا هر شکل و طراحی متفاوتی باشد. نمونه این مقاطع را در تصاویر مشاهده می‌کنید.

این مقاطع کلیه شرایط لوله‌های تولیدی لیوراد همانند قابلیت ماشین‌کاری، نصب فلنچ، رنگ‌آمیزی و غیره را دارا است.