لیوراد

تسمه فیبر کربن

تسمه های فیبر کربن به طور کلی به  عنوان تقویت کننده در محل هایی که بازو ها در معرض خمش، کشش و یا ارتعاش هستند مورد استفاده قرار می‌گرند.

یکی از کاربرد های تسمه های فیبر کربن برای استفاده در دسته ساز های  زهی ایرانی و خارجی است. به صورتی که حالت ارتجاعی و استحکام این قطعات باعث جلوگیری از خمیدگی دسته ی سازها میشود.

این تسمه ها با توجه به نوع ساز، میزان کشش سیمهای ساز، نوع چوب مصرفی، امکانات شیار زنی و جایگزاری این تسمه ها در دسته ساز در ابعاد مختلف تولید می‌گردد. ابعاد مختلف این تسمه ها در جدول زیر قابل مشاهده است.

همچنین برخی از این تسمه ها در صنعت نساجی و چاپ مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این صنایع تسمه ها به صورت ماشینکاری شده و به عنوان تیغه در دستگاهها بکار گرفته می شوند. لازم به یاد اوری است این تسمه ها در جهت طول خود دارای مقاومت بیشتری هستند.

نام محصولضخامتعرض تسمهطول تسمه
تسمه فیبر کربن ۱۰mm*20mm*1000mm۱۰mm۲۰mm۱۰۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۱۰mm*20mm*1000mm۱۰mm۲۰mm۱۰۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۱۰mm*20mm*2000mm۱۰mm۲۰mm۲۰۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۱۰mm*20mm*2000mm۱۰mm۲۰mm۲۰۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۱۰mm*20mm*500mm۱۰mm۲۰mm۵۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۱۰mm*20mm*500mm۱۰mm۲۰mm۵۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۱۰mm*50mm*1000mm۱۰mm۵۰mm۱۰۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۱۰mm*50mm*1000mm۱۰mm۵۰mm۱۰۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۱۰mm*50mm*2000mm۱۰mm۵۰mm۲۰۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۱۰mm*50mm*2000mm۱۰mm۵۰mm۲۰۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۱۰mm*50mm*500mm۱۰mm۵۰mm۵۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۱۰mm*50mm*500mm۱۰mm۵۰mm۵۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۳mm*10mm*1000mm۳mm۱۰mm۱۰۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۳mm*10mm*1000mm۳mm۱۰mm۱۰۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۳mm*10mm*500mm۳mm۱۰mm۵۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۳mm*10mm*500mm۳mm۱۰mm۵۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۳mm*20mm*1000mm۳mm۲۰mm۱۰۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۳mm*20mm*1000mm۳mm۲۰mm۱۰۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۳mm*20mm*2000mm۳mm۲۰mm۲۰۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۳mm*20mm*2000mm۳mm۲۰mm۲۰۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۳mm*20mm*500mm۳mm۲۰mm۵۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۳mm*20mm*500mm۳mm۲۰mm۵۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۳mm*50mm*1000mm۳mm۵۰mm۱۰۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۳mm*50mm*1000mm۳mm۵۰mm۱۰۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۳mm*50mm*2000mm۳mm۵۰mm۲۰۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۳mm*50mm*2000mm۳mm۵۰mm۲۰۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۳mm*50mm*500mm۳mm۵۰mm۵۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۳mm*50mm*500mm۳mm۵۰mm۵۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۳mm*5mm*500mm۳mm۵mm۵۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۳mm*5mm*500mm۳mm۵mm۵۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۳mm*8mm*500mm۳mm۸mm۵۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۳mm*8mm*500mm۳mm۸mm۵۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۴mm*10mm*1000mm۴mm۱۰mm۱۰۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۴mm*10mm*1000mm۴mm۱۰mm۱۰۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۴mm*10mm*500mm۴mm۱۰mm۵۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۴mm*10mm*500mm۴mm۱۰mm۵۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۴mm*20mm*1000mm۴mm۲۰mm۱۰۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۴mm*20mm*1000mm۴mm۲۰mm۱۰۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۴mm*20mm*2000mm۴mm۲۰mm۲۰۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۴mm*20mm*2000mm۴mm۲۰mm۲۰۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۴mm*20mm*500mm۴mm۲۰mm۵۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۴mm*20mm*500mm۴mm۲۰mm۵۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۴mm*50mm*1000mm۴mm۵۰mm۱۰۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۴mm*50mm*1000mm۴mm۵۰mm۱۰۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۴mm*50mm*2000mm۴mm۵۰mm۲۰۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۴mm*50mm*2000mm۴mm۵۰mm۲۰۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۴mm*50mm*500mm۴mm۵۰mm۵۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۴mm*50mm*500mm۴mm۵۰mm۵۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۴mm*5mm*500mm۴mm۵mm۵۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۴mm*5mm*500mm۴mm۵mm۵۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۴mm*8mm*500mm۴mm۸mm۵۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۴mm*8mm*500mm۴mm۸mm۵۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۵mm*10mm*1000mm۵mm۱۰mm۱۰۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۵mm*10mm*1000mm۵mm۱۰mm۱۰۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۵mm*10mm*500mm۵mm۱۰mm۵۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۵mm*10mm*500mm۵mm۱۰mm۵۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۵mm*20mm*1000mm۵mm۲۰mm۱۰۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۵mm*20mm*1000mm۵mm۲۰mm۱۰۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۵mm*20mm*2000mm۵mm۲۰mm۲۰۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۵mm*20mm*2000mm۵mm۲۰mm۲۰۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۵mm*20mm*500mm۵mm۲۰mm۵۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۵mm*20mm*500mm۵mm۲۰mm۵۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۵mm*50mm*1000mm۵mm۵۰mm۱۰۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۵mm*50mm*1000mm۵mm۵۰mm۱۰۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۵mm*50mm*2000mm۵mm۵۰mm۲۰۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۵mm*50mm*2000mm۵mm۵۰mm۲۰۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۵mm*50mm*500mm۵mm۵۰mm۵۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۵mm*50mm*500mm۵mm۵۰mm۵۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۵mm*5mm*500mm۵mm۵mm۵۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۵mm*5mm*500mm۵mm۵mm۵۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۵mm*8mm*500mm۵mm۸mm۵۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۵mm*8mm*500mm۵mm۸mm۵۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۶mm*10mm*1000mm۶mm۱۰mm۱۰۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۶mm*10mm*1000mm۶mm۱۰mm۱۰۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۶mm*10mm*500mm۶mm۱۰mm۵۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۶mm*10mm*500mm۶mm۱۰mm۵۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۶mm*20mm*1000mm۶mm۲۰mm۱۰۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۶mm*20mm*1000mm۶mm۲۰mm۱۰۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۶mm*20mm*2000mm۶mm۲۰mm۲۰۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۶mm*20mm*2000mm۶mm۲۰mm۲۰۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۶mm*20mm*500mm۶mm۲۰mm۵۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۶mm*20mm*500mm۶mm۲۰mm۵۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۶mm*50mm*1000mm۶mm۵۰mm۱۰۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۶mm*50mm*1000mm۶mm۵۰mm۱۰۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۶mm*50mm*2000mm۶mm۵۰mm۲۰۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۶mm*50mm*2000mm۶mm۵۰mm۲۰۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۶mm*50mm*500mm۶mm۵۰mm۵۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۶mm*50mm*500mm۶mm۵۰mm۵۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۶mm*8mm*500mm۶mm۸mm۵۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۶mm*8mm*500mm۶mm۸mm۵۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۸mm*20mm*1000mm۸mm۲۰mm۱۰۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۸mm*20mm*1000mm۸mm۲۰mm۱۰۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۸mm*20mm*2000mm۸mm۲۰mm۲۰۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۸mm*20mm*2000mm۸mm۲۰mm۲۰۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۸mm*20mm*500mm۸mm۲۰mm۵۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۸mm*20mm*500mm۸mm۲۰mm۵۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۸mm*50mm*1000mm۸mm۵۰mm۱۰۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۸mm*50mm*1000mm۸mm۵۰mm۱۰۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۸mm*50mm*2000mm۸mm۵۰mm۲۰۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۸mm*50mm*2000mm۸mm۵۰mm۲۰۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۸mm*50mm*500mm۸mm۵۰mm۵۰۰mm
تسمه فیبر کربن ۸mm*50mm*500mm۸mm۵۰mm۵۰۰mm