لیوراد

لوله طول نامحدود با اتصال لولایی

این لوله‌ها با توجه به طول باز شده و طول جمع‌شده تقسیم‌بندی شده‌اند. در این مکانیزم لوله‌ها به هم متصل هستند و این اتصال به صورت لولا است. برای ساخت لوله با طول بزرگ‌تر لولاها بسته می‌شوند. لولا به گونه‌ای طراحی شده است که ۱۸۰ درجه باز شده و لوله‌ها در کنار یکدیگر جمع می‌شوند؛ این امر سبب تسهیل حمل و نقل می‌گردد.

لوله‌های لولایی با توجه به شرایط تکیه‌گاهی و نحوه اعمال نیرو قادر به تحمل نیروهای مختلف هستند. ولی در حالت کلی در صورت وجود طول باز شده یکسان هر چه تعداد اتصال کمتر و قطر لوله انتخابی بزرگ‌تر باشد تحمل نیرو بیشتر خواهد بود.

لوله و اتصالات به صورت یکپارچه هستند و هر مجموعه به صورت کامل تحویل مشتری می‌گردد. این محصولات به گونه‌ای طراحی شده‌است که در صورت نیاز امکان خرید ماژول‌های دیگر و افزودن به طول نهایی وجود دارد.

نام محصولطول باز شدهطول جمع شدهقطر لوله
لوله طول نامحدود لولایی ۱ متری۱ M۵۳ Cm۲۵ mm
لوله طول نامحدود لولایی ۵ متری۵ M۱۰۳ Cm۳۵ mm
لوله طول نامحدود لولایی ۱۰ متری۱۰ M۱۰۳ Cm۴۵ mm
لوله طول نامحدود لولایی ۲ متری۲ M۱۰۳ Cm۲۰ mm
لوله طول نامحدود لولایی ۶ متری۶ M۱۵۳ Cm۳۰ mm
لوله طول نامحدود لولایی ۱۲ متری۱۲ M۱۵۳ Cm۴۰ mm
لوله طول نامحدود لولایی ۲ متری۲ M۱۰۳ Cm۲۵ mm
لوله طول نامحدود لولایی ۶ متری۶ M۱۵۳ Cm۳۵ mm
لوله طول نامحدود لولایی ۱۲ متری۱۲ M۱۵۳ Cm۴۵ mm
لوله طول نامحدود لولایی ۲ متری۲ M۱۰۳ Cm۳۰ mm
لوله طول نامحدود لولایی ۶ متری۶ M۱۵۳ Cm۴۰ mm
لوله طول نامحدود لولایی ۱۲ متری۱۲ M۱۰۳ Cm۴۰ mm
لوله طول نامحدود لولایی ۲ متری۲ M۵۳ Cm۲۰ mm
لوله طول نامحدود لولایی ۶ متری۶ M۱۰۳ Cm۳۰ mm
لوله طول نامحدود لولایی ۱۲ متری۱۲ M۱۰۳ Cm۴۵ mm
لوله طول نامحدود لولایی ۲ متری۲ M۵۳ Cm۲۵ mm
لوله طول نامحدود لولایی ۶ متری۶ M۱۰۳ Cm۳۵ mm
لوله طول نامحدود لولایی ۱۵ متری۱۵ M۱۵۳ Cm۴۰ mm
لوله طول نامحدود لولایی ۲ متری۲ M۵۳ Cm۳۰ mm
لوله طول نامحدود لولایی ۶ متری۶ M۱۰۳ Cm۴۰ mm
لوله طول نامحدود لولایی ۱۵ متری۱۵ M۱۵۳ Cm۴۵ mm
لوله طول نامحدود لولایی ۳ متری۳ M۱۰۳ Cm۲۵ mm
لوله طول نامحدود لولایی ۷ متری۷ M۱۰۳ Cm۴۰ mm
لوله طول نامحدود لولایی ۱۵ متری۱۵ M۱۰۳ Cm۴۰ mm
لوله طول نامحدود لولایی ۳ متری۳ M۱۰۳ Cm۳۰ mm
لوله طول نامحدود لولایی ۷ متری۷ M۱۰۳ Cm۴۵ mm
لوله طول نامحدود لولایی ۱۵ متری۱۵ M۱۰۳ Cm۴۵ mm
لوله طول نامحدود لولایی ۳ متری۳ M۶۳ Cm۲۵ mm
لوله طول نامحدود لولایی ۸ متری۸ M۱۰۳ Cm۴۰ mm
لوله طول نامحدود لولایی ۳ متری۳ M۶۳ Cm۳۰ mm
لوله طول نامحدود لولایی ۸ متری۸ M۱۰۳ Cm۴۵ mm
لوله طول نامحدود لولایی ۴ متری۴ M۱۳۶ Cm۲۵ mm
لوله طول نامحدود لولایی ۹ متری۹ M۱۵۳ Cm۴۰ mm
لوله طول نامحدود لولایی ۴ متری۴ M۱۳۶ Cm۳۰ mm
لوله طول نامحدود لولایی ۹ متری۹ M۱۵۳ Cm۴۵ mm
لوله طول نامحدود لولایی ۴ متری۴ M۸۳ Cm۲۵ mm
لوله طول نامحدود لولایی ۹ متری۹ M۱۰۳ Cm۴۰ mm
لوله طول نامحدود لولایی ۴ متری۴ M۸۳ Cm۳۰ mm
لوله طول نامحدود لولایی ۹ متری۹ M۱۰۳ Cm۴۵ mm
لوله طول نامحدود لولایی ۱ متری۱ M۵۳ Cm۲۰ mm
لوله طول نامحدود لولایی ۵ متری۵ M۱۰۳ Cm۳۰ mm
لوله طول نامحدود لولایی ۱۰ متری۱۰ M۱۰۳ Cm۴۰ mm